Hvordan redusere formueskatten

Hva er formueskatt?

Enkelt forklart er formuen din hva du totalt sett eier, den samlede verdien av de eiendelene du har. Formueskatten beregnes ut fra det du sitter igjen med etter at all gjeld er trukket fra. Eiendeler (formuesobjekter) kan være sparepenger og andre bankinnskudd, løsøre, fast eiendom, aksjer og kontanter.

Formueskatt er en variant av skatt som blir ilagt på alle former for beholdninger av kapital. Du betaler skatt på fast eiendom, nettoformue og kapital – etter at alle fradrag og kostnader er trukket fra. Tidligere var også arv og gaver skattebelagt. Det eneste du må passe på i arvesaker, er at du er arveberettiget etter arveloven. Vær spesielt oppmerksom om du er samboer.

Hva er reglene?

Som personlig skattyter betaler du formueskatt av samlet nettoformue når denne overstiger 1,4 millioner kroner (2016). Den samme regelen gjelder for dødsbo. Dersom ektefeller har felles formue og de lignes under ett, er satsen den dobbelte. Av formueskatten skal staten ha 0,15 % og kommunene 0,70 %. Formelt sett beregnes formueskatten ut fra hva som er omsetningsverdien pr første januar i ligningsåret. Noen eiendeler skal det ikke legges skatt på. Verdien beregnes etter spesielle regler og kan være en måte å redusere formueskatten på.

Formueskatten på bolig blir verdsatt ut fra boligarealet og beregnes på grunnlag av en bestemt kvadratmetersats. Dersom du har privatbolig og fritidseiendom er satsen 25 %. Av annen bolig (sekundærbolig) og næringseiendom betaler du 50 %.

Slik reduseres formueskatten på fast eiendom

Om den samlede verdien overstiger 30 % av privatboligens og fritidseiendommens omsetningsverdi (må dokumenteres), har du rett til å få satt ned verdien. Når den dokumenterte omsetningsverdien av sekundær- og næringseiendom overstiger 60 %, kan du også be om å få satt ned verdien. Slik kan du redusere formuesskatten.

Verdsetting av aksjer

Dersom du eier børsnoterte aksjer, blir kursverdien første januar i et ligningsår lagt til grunn. Aksjer som ikke er børsnotert, verdsettes til den verdien de forholdsmessig utgjør relatert til den samlede skattemessige formuesverdien selskapet hadde den 1. januar foregående år.

Har du aksjeselskap slipper du formueskatt, men om du som personlig aksjonær har verdifulle aksjer, må du betale formueskatt. Dette er aksjer som inngår i din personlige formue.

Arv og gaver

Om du har penger til overs og har bestemt deg for å gi bort pengegaver, bør du sørge for å gjøre dette før året er omme. Forskudd på arv er ett eksempel. Dersom mottakeren selv ikke kommer inn under reglene for formueskattlegging, vil både du og den som får pengene tjene på dette. Forutsetningen er at du ellers ville få skatt på formuen.

Grensen for gaver og forskudd på arv er som tidligere nevnt henholdsvis 1,4 millioner om du ikke er gift, og det dobbelt for ektefeller når de lignes under ett. I tillegg til forskudd på arv kan du gi gaver til forskning eller frivillige organisasjoner. Staten har satt opp en liste over hvilke organisasjoner og forskningsinstitusjoner som er berettiget. Staten bidrar indirekte til å støtte forskning og frivillig arbeid gjennom å gi deg som giver 27 % i fradrag. Maksimalt fradrag er 25 000 kroner. Du kan også gi gaver til utenlandske organisasjoner og til tros- og livssynsorganisasjoner. Forsikre deg om at de er berettiget (se ovenfor).

Rådgivning

Det kan lønne seg med omplasseringer for å redusere formueskatten. Setter alt i banken, får du formueskatt på hele beløpet. Det lønner seg bedre å investere i fast eiendom. Årsaken er at verdien som fast eiendom lignes etter er mye mer gunstig enn markedsverdien. Alternativt kan du vurdere om det lønner seg å fordele investeringene på flere prosjekter, eventuelt sette pengene i et eiendomsfond.

Dersom du har mye formueskatt, bør du oppsøke en erfaren rådgiver for å foreta nødvendige endringer. Sjekk om det lønner seg å sette pengene i et fond.

Ta opp mer lån

Du bør vurdere å ta opp lån for å gå til anskaffelse av en bolig i tillegg til den du har for utleie. Du blir skattet for leieinntektene, men om du foretar en avveid kalkulasjon av de totale utgiftene og inntektene, bør du ha gode sjanser til å få redusert formueskatten.

Old-CarInvester i gamle biler

Om du er glad i biler, kan du kjøpe opp biler som ennå ikke er gamle nok til å være samleobjekter. Ligningsverdien på slike biler er 1000 kroner. Men tenk deg hva som skjer når de går over til å bli veteranbiler og prisen går til himmels. Du må riktig nok ha litt tålmodighet, men har du litt av spekulanten i deg, kan dette være en løsning som appellerer til gambleren i deg.

Opprett en stiftelse

Om du har mye penger, kan det være en idé å lage en stiftelse. Etter avsløringene om skjulte formuer i utenlandsk skatteparadis og skattemyndighetenes hektiske ”skattejakt”, bør dette definitivt ikke anbefales. Det kan fort svi på pungen i stedet.

Om du setter opp en stiftelse i Norge, koster det å etablere stiftelsen. Reglene er såpass kompliserte at du bør i tilfelle sørge for å ha en god rådgiver. Ellers kan vinningen fort gå opp i spinningen.

Praksis i andre land i Europa

Det er svært få land i Europa som har formueskatt. Utenom Norge er det bare Sveits, Liechtenstein, Frankrike og Island som har denne formen for skattlegging. Nederland har imidlertid skatt på kapitalavkastning. Både Spania, Luxembourg, Sverige og Finland har avviklet formuesskatten. Også Island avskaffet denne skatten, men gjeninnførte den etter finanskrisen.

Pensjonist med stor formue?

Mange nordmenn har spart gjennom et langt liv. Kanskje kjøpte du hus i en tid da prisene var lave. Nå sitter du med betydelige verdier. Det betyr at skatteevnen øker samtidig. Det kan være lurt å tenke gjennom om det finnes andre måter å plassere verdiene på for å redusere formueskatten mest mulig. Et alternativ er å finne investeringer som ikke blir vurdert som formue.

Mer juss enn økonomi

Det viktigste å tenke på dersom du ønsker år redusere formuesskatten, er å være bevisst på hvordan du plasserer pengene dine. Du kan sitte på de samme realverdiene, men få redusert den skattemessige verdien.